Viet.no

Title

viet.no - Home

Description

Excerpted from the website:

Sơn Nam - Trời vừa hừng sáng là khu rừng bắt đầu huyên náo. Từ sáu tháng nay, trước sự xâm chiếm của lớp người “tay rìu” bao nhiêu chim cò, rắn, rít, khỉ, chồn, heo rừng phải nhượng bộ rút lui. Bọn tay rìu vào rừng kinh ngang kín dọc dưới sự điều khiển của cặp rằng. Tất cả cặp rằng đều do một ông “chủ đường” chỉ huy. Ðường có nghĩa là con kinh lớn tập trung bao nhiêu củi...
read more

Languages

English

Contact

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Viet.no&oldid=32762633"