Veneta.ru

Title

ВЕНЕТА СИСТЕМ: Заправка картриджей. Ремонт и обслуживание оргтехники

Description

«Veneta System Holding» S.p.A. - ìèðîâîé ëèäåð â îáëàñòè ðåãåíåðàöèè êàðòðèäæåé äëÿ ëàçåðíûõ, ñòðóéíûõ, ìàòðè÷íûõ ïðèíòåðîâ è êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíîé òåõíèêè. "Veneta System Holding" ðàáîòàåò íà ìèðîâîì ðûíêå ñ 1990 ãîäà è â òå÷åíèè íåñêîëüêèõ ëåò ñîçäàëà Ôðàí÷àéçèíã - Ñåòü, êîòîðàÿ íàñ÷èòûâàåò ñâûøå 1200 ôèëèàëîâ âî âñåì ìèðå. Ïðåäñòàâèòåëüñòâà «Veneta System Holding» îòêðûòû â Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, Øâåéöàðèè, Èñïàíèè, Ïîðòóãàëèè, Íîðâåãèè, Ôèíëÿíäèè, Ãðåöèè è äðóãèõ ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé è Çàïàäíîé Åâðîïû, ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àìåðèêè, â Ñåâåðíîé Àìåðèêå, íà Áëèæíåì Âîñòîêå.

Âñå ïðîöåññû ïî ðåãåíåðàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûìè èíæåíåðàìè íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì îáîðóäîâàíèè è ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè «Veneta System Holding» ñ ïðèìåíåíèåì âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ è êîìïëåêòóþùèõ.

Íàøà ëàáîðàòîðèÿ ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü çàïðàâêó êàðòðèäæåé âñåãî ìîäåëüíîãî ðÿäà HEWLETT PACKARD, áîëüøèíñòâà ìîäåëåé CANON, EPSON, LEXMARK, XEROX, SHARP, OKI, SAMSUNG, OLIVETTI, IBM, FUJITSU, MITA è ìíîãèõ äðóãèõ, â îáùåì êîëè÷åñòâå îêîëî 40 000 ìîäåëåé.

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Veneta.ru&oldid=28884462"