ROSTRA Congrescommunicatie

Description

pulled from site's meta description

ROSTRA ontwikkelt concepten en programma's voor congressen, studiedagen, symposia, expertmeetings en kennisevenementen. De concepten en programma's vormen een onderdeel van de communicatiestrategie van de opdrachtgever. Daarbij staat de boodschap centraal. Vorm en didactiek volgen inhoud en doel van de opdrachtgever. In de meeste gevallen gaat het om een inspirerende mix van kennisoverdracht en kennisuitwisseling

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Dotnet.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Dotnet.nl&oldid=61855468"