Codo.pl

Title

CODO [ centrum ochrony danych osobowych ]

Description

Strona prowadzona przez by³ego pracownika GIODO, vademecum poœwiêcone w ca³oœci ochronie danych osobowych. Szkolenia, usuwanie uchybieñ w procesie przetwarzania danych, pomoc w opracowaniu niezbêdnej dokumentacji, rejestracja zbiorów danych osobowych.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Codo.pl&oldid=24021719"