Cee-wagrowiec.pl

Title

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu

Description

Powstałe w 2003 roku Centrum Edukacji Ekologicznej jest jednostką służącą powszechnej edukacji ekologicznej obejmującej przede wszystkim dzieci i młodzież szkolną z całego Powiatu Wągrowieckiego. Zajmuje się również doskonaleniem zawodowym nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne i pozalekcyjne, a także osób dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form popularyzujących wiedzę ekologiczną. Centrum stanowi również punkt konsultacyjny z bazą materiałów edukacyjnych, obejmujących bibliotekę ekologiczną czasopisma, filmy video o tematyce szeroko pojętej ekologii, dostępny dla innych mieszkańców miasta aktywnie zajmujących się ochroną środowiska.

Do zadań statutowych centrum należy realizacja własnych programów i projektów oraz popularyzacja krajowych i zagranicznych programów z dziedziny edukacji ekologicznej i akcji na rzecz środowiska. Edukacja ekologiczna jest wykorzystywana w celu aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska i harmonizowania życia człowieka. Edukacja ekologiczna jest tu rozumiana nie tylko jako przekazywanie ekologicznej wiedzy o środowisku, lecz ma również wpływać na indywidualne postawy mieszkańców miasta względem otaczającego świata. Jest to kształtowanie umiejętności aktywnego udziału w tworzeniu podstaw bezpiecznego rozwoju społeczeństwa. Działania Centrum są uzupełniane elementami edukacji nieformalnej stanowiącymi ofertę dla pracujących w szkole nauczycieli oraz instytucji profesjonalnie zajmujących się ochroną środowiska, a także udostępnia najszerszym kręgom społeczeństwa informacje o stanie środowiska, rzetelną i przygotowaną w sposób możliwie dostępny.

Centrum Edukacji Ekologicznej posiada salę wykładową wyposażoną w nowoczesne środki audiowizualne ( ekran, projektor multimedialny, nagłośnienie oraz pięć stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do internetu ). Pozwala to na prowadzenie zajęć według własnych lub publikowanych scenariuszy z aktywną działalnością uczestników zajęć poprzez wykorzystane ww. sprzętu. Udostępnianie stanowisk komputerowych dla dzieci i młodzieży oraz zainteresowanych osób pozwala im uzyskać dostęp do ogromnej bazy informacji z zakresu ekologii znajdującej się w internecie.

Languages

polski (Polish)

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Cee-wagrowiec.pl&oldid=23988240"