توپ‌های پدافند با «عاصفه» جان دوباره‌ای گرفتند + عکس

Description

excerpt from site's content

م.ص.منانی اسفند این سلاح حجم آتش چندین تیربار یا توپ با کالیبر مشابه را یکجا تولید می کنند همچنین می توانند با بهره گیری از قابلیت تغییر نرخ آتش خود و افزایش آن برای اسفند کیسینج...


This is an automatically generated AboutUs page for mannani.ir. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=mannani.ir&oldid=53161217"