Адвокат & Счетоводител – София,Пловдив,Варна,Русе,Бургас,Стара Загора,Плевен,Добрич,Сливен,Ямбол

Description

pulled from site's meta description

Адвокат & Счетоводител – София,Пловдив,Варна,Русе,Бургас,В.Търново,Плевен, Стара Загора,Благоевград,Перник, Кюстендил,Пазарджик,Смолян,Кърджали,Хасково,Ямбол, Сливен,Габрово,Ловеч,Враца, Монтана,Видин,Добрич,Шумен,Силистра,Разград,Търговище,Асеновград,Димитровград,Казанлък,Свищов. Юридически консултации-устни,писмени и онлайн.Процесуално представителство пред съд.Регистрация на ЕТ,ООД,ЕООД,ЮЛНЦ.Вписване в Строителната камара.Изработване на всички видове договори и нотариални актове.Продажба,замяна,дарение,прехвърляне срещу гледане и издръжка,суперфиция и други.Доброволни делби,пълномощни,декларации,запис на заповед.Развод по взаимно съгласие и по исков ред,лишаване от родителски права,увеличаване и намаляване на издръжка,съдебна делба.Брачни и предбрачни договори.Осиновяване,установяване на произход от бащата,припознаване.Правно съдействие при домашно насилие.Наследяване и завещание-нотариално и саморъчно. Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт.Изготвяне на Годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации. Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт.Данъчни регистрации.Взаимодействие и преговори с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки,данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство.Проверка на данъчни задължения.Данъчно планиране и консултиране.Поддържане на личен състав за работещите във фирмати.Изготвяне на ведомости за работни заплати.Изготвяне на трудови договори и заповеди за уволнение на работниците и служителите във фирмата.Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО.Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД.Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-обр.30 и други).Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки.Консултации по трудово-правни спорове.Интернет банкиране,Фактуриране.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for advokat-schetovoditel.eu. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=advokat-schetovoditel.eu&oldid=67147839"