XoOpSviEt.com

Title

Xoops cho người Việt Nam, Xoops for Vietnamese - XoopsViet.com

Description

Excerpted from the website description:

Xoopsviet - XOOPS is an extensible, OO (Object Oriented), easy to use dynamic web content management system written in PHP. XOOPS is the ideal tool for developing small to large dynamic community websites, intra company portals, corporate portals, weblogs and much more. XOOPS là một hệ quản trị nội dung web động viết bằng PHP và CSDL MySQL. Xây dựng theo hướng đối tượng là công cụ lý tưởng cho việc xây dựng và phát triển các cộng đồng vừa và lớn, Web của công ty, portals, weblogs... XOOPS được xây dựng trên mã nguồn mở do đó việc sử dụng XOOPS là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người trên thế giới.

Languages

English

Logos

Logo-xoopsviet-com.png

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=XoOpSviEt.com&oldid=30568113"