TurbosPed.pl

About TurbosPed.pl

TURBO-SPED to firma prywatna zlokalizowana na terenie Zag³êbia D±browskiego z siedzib± w Sosnowcu. Nasz± dzia³alno¶æ w zakresie transportu rozpoczêli¶my w 1997 r. Ju¿ w 2002 r. zajêli¶my siê organizowaniem us³ug w zakresie spedycji, aby poszerzyæ swoje wieloletnie do¶wiadczenie na rynku miêdzynarodowym. Specjalizujemy siê w przewozach po ca³ej Europie. Wspó³pracujemy z wieloma firmami na ryknu polskim, a tak¿e z licznymi zleceniodawcami z zagranicy.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=TurbosPed.pl&oldid=32855772"