SongDaoOnline.com

Title

Song Dao Online

Description

Excerpted from the website:

Luca 2:52 ghi nhận rằng: "Chúa Giêxu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Thượng Đế và người ta".
read more

Languages

English

Additional Information

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=SongDaoOnline.com&oldid=31765807"