ShenMo.com.cn

Title

ҺѹÀ­Âí|À­Âí|Öá³Ð¼ÓÈÈÆ÷|ǧ½ï¶¥|Һѹǧ½ï¶¥|ÈÆÏß»ú|×Ô¶¯ÈÆÏß»ú|ÄÍѹ²âÊÔÒÇ|ÉϺ£ÉñÄ£µçÆø

Description

Excerpted from the website description:

ÉϺ£ÉñÄ£µçÆøÊÇÖйúÊ®¼ÑרÀûÆóÒµ£¬×¨ÒµÉú²ú£ºÀ­Âí¡¢ÒºÑ¹À­Âí¡¢Öá³Ð¼ÓÈÈÆ÷¡¢Ç§½ï¶¥¡¢ÒºÑ¹Ç§½ï¶¥¡¢ÈÆÏß»ú¡¢

Languages

中文 (Chinese)

Address

Ltd
No.60 min yan Rd.Shanghai 200072 CHINA

Contact

Shanghai Shenmo Electric Co
+021 56658019, Fax: +021 56654608

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ShenMo.com.cn&oldid=36710476"