SesOnline.net

Description

[Sesonline] Yunanistan�da haftalard�r s�ren �niversite i�galleri ve sokak eylemleri sonucu, h�k�met e�itimi "ticari hale getiren" ve "�zel �niversitelerin kurulabilmesinin" �n�n� a�an yeni yasa g�r��melerini Ekim ay�na erteledi�ini a��klad�. ��rencilerin buna yan�t� ise; �Ekim�de yine bekleriz. O zaman daha g��l� olaca��z� oldu.

[Sesonline] Sevgili okurlar�m�z, elimizde olmayan nedenlerle servis sa�lay�c�m�zda olu�an bir ar�zadan �t�r� 1 g�n yay�n yapamad�k. �z�r dileriz.

T�rkiye, 3 Ekim�de Avrupa Birli�i ile m�zakere s�recine dahil olmas�ndan yakla��k sekiz ay sonra, fiili m�zakerelere ba�lad�. Bilim ve ara�t�rma ba�l���yla ilgili m�zakereler, L�ksemburg�da D��i�leri Bakan� Abdullah G�l��n kat�ld��� toplant�da a��l�p kapand�.

read more

Languages

Türkçe (Turkish)

Contact

Ses Yayincilik iletisim ve Tic. A.S
Istanbul
Turkey 34425
+90.2122440980

Logos

Logo-sesonline-net.jpg

Additional Information

Related Domains

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=SesOnline.net&oldid=13850593"