ProArt.pl

Title

ProArt MULTIMEDIA - Zintegrowana Strategia Komunikacji

Description

Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego. Zarz¹dzanie informacj¹ - narzêdzia dla biznesu: eContentEditor™ internetowe i ekstranetowe systemy redakcji i publikacji treœci, zarz¹dzanie obiegiem dokumentacji, witryny i serwisy internetowe. Platforma mobilnej telekomunikacji - platforma us³ug dodanych - zarz¹dzanie dystrybucj¹: mobilna sprzeda¿, raportowanie i lokalizacja. Kompleksowa obs³uga telefonii GSM dla grup i zrzeszeñ u¿ytkowników. Biuletyn Informacji Publicznej - dedykowane rozwi¹zania dla: administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, Urzêdów i Izb Skarbowych oraz dla jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ProArt.pl&oldid=27167543"