گروه مدیریت ایساتیس,فروش استاندارد,دانلود استاندارد

Description

pulled from site's meta description

فزوش استاندارد-دانلود استاندارد-گواهینامه ایزو-فروش استاندارد2014-استاندارد2013-آموزش ایزو

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Iso-iso.ir. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:نظامنامه ایزو 9001 ، نظامنامه ISO 9001 ، فرم هاي نظامنامه، فرم نظر خواهي از مشتريان، جدول داده هاي سطح شركت، گزارش داده هاي سطح شركت، جدول اهداف كيفي، جدول مانيتورينگ شاخص هاي فرايند، چارت سازماني، خط مشي كيفي، فرم برنامه كنترل اهداف كيفي، فهرست روش ها، ليست محصول تدارك شده توسط مشتري، نقشه فرآيند ها، فرآيند سازماني انبارش، فرآيند سازماني آموزش، فرآيند سازماني بازنگري مديريت، فرآيند سازماني تحليل داده هاي سطح شركت، فرآيند سازماني تكوين، فرآيند سازماني توليد، فرآيند سازماني خريد، فرآيند سازماني سنجش رضايت مشتري، فرآيند سازماني فروش، فرآيند سازماني كنترل اسناد و سوابق كيفيت، فرآيند سازماني كنترل و بازرسي آزمون، فرآيند سازماني مميز داخلي ،روش هاي اجرائی اختياري : ارزيابي تامين كنندگان، انبارش، آزمايشگاه، آموزش، بازرسي و آزمون، بازنگري مديريت، برنامه ريزي توليد، تكوين محصول، خريد، دستورالعمل رسيدگي به شكايات مشتريان، فروش، كاليبراسيون، كنترل توليد، نگهداري وتعميرات ،روش هاي اجباري : اقدام اصلاحي، اقدام پيشگيرانه، دستورالعمل كد گذاري، كنترل اسناد و مدارك، كنترل سوابق كيفيت، محصول نامنطبق، مميزي داخلي]]

[[Category:آموزش دوره ها و تکنیکهای مختلف روز مدیریتی 6SIGMA FMEA PPAP SQFE SQA DOE MSA SPC APQP MIS QFD CSM TPM SWOT PORTER SPACE IFE-EFE-IE CPM TQM EFQM 5S COQ CME PS BENCHMARKING SWOT 5S 6 SIGMA IMS ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 ISO OHSAS 18001 ISO TS/16949 مستند سازی مشاوره استقرار ایزو با تضمین گواهینامه بانک مقالات مهندسی صنایع طراحی دسته‌ها 6 SIGMA HACCP HSE-MS ISO 14000 ISO 27000 ISO 9000 ISO/IEC ISO/TS 16949 ISO/TS 29001 OHSAS 18000 الگو برداری سیستماتیک BENCHMARKING برنامه ریزی استراتژیک پکیج استثنایی مشاور ایزو بیان دیدگاه]][[Category:مشاوره ISO 15189 مشاور ISO 15189 آموزش ISO 15189 استاندراد ایزو ISO 15189 متن استاندارد ISO 15189 ممیزی ISO 15189 الزامات ISO 15189 نظامنامه ISO 15189 گواهینامه ISO 15189 مشاوره ایزو 15189 مشاور ایزو 15189 آموزش ایزو 15189 استاندراد ایزو 15189 متن استاندارد ایزو 15189 ممیزی ایزو 15189 الزامات ایزو 15189 نظامنامه ایزو 15189 گواهینامه ایزو 15189 مستندات 15189 مشاوره ایزو 17020 مشاور ایزو 17020 آموزش ایزو 17020 استاندارد ایزو 17020 متن استاندارد ایزو 17020 ممیزی ایزو 17020 الزامات ایزو 17020 نظامنامه ایزو 17020 گواهینامه ایزو 17020 مشاوره ISO/IEC 17020 مشاور ISO/IEC 17020 آموزش ISO/IEC 17020 استاندراد ISO/IEC 17020 متن استاندارد ISO/IEC 17020 ممیزی ISO/IEC 17020 الزامات ISO/IEC 17020 نظامنامه ISO/IEC 17020 خطوط راهنما ISO/IEC 17020 رازداری دستورالعمل رازداری رعایت رازداری استقلال چک لیست ایزو 17020 چک لیست 17020 چک لیست ISO/IEC 17020 گواهینامه ISO/IEC 17020 مشاوره17020 مشاور 17020 آموزش 17020 استاندراد 17020 متن استاندارد 17020 ممیزی 17020 الزامات 17020 نظامنامه 17020 گواهینامه 17020 IAF/ILAC-A4:2004 Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17020 REVIEW CHECKLIST آموزش ISO 15189 آموزش ISO/IEC 15189 مشاوره آزمایشگاههای تشخیص طبی دوره ممیزی ISO/IEC 15189 آزمایشگاههای تشخیص طبی چک لیست ایزو 15189 آزمایشگاههای تشخیص طبی چک لیست ایزو 15189 چک لیست ISO/IEC 15189 آزمایشگاههای تشخیص طبی گواهینامه ISO/IEC 15189 آزمایشگاههای پزشکی مشاوره ایزو 15189 آزمایشگاههای پزشکی مشاور ایزو 15189 آزمایشگاههای پزشکی آموزش ایزو 15189 آزمایشگاههای پزشکی استاندراد ایزو 15189 آزمایشگاههای پزشکی متن استاندارد ایزو 15189 آزمایشگاههای تشخیص طبی ممیزی ایزو 15189 آزمایشگاههای تشخیص طبی الزامات ایزو 15189 آزمایشگاههای تشخیص طبی نظامنامه ایزو 15189 آزمایشگاههای تشخیص طبی گواهینامه ایزو 15189 آزمایشگاههای تشخیص طبی معرفی استاندارد های ایزو سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو 27001 معرفی مدل های تعالی سازمانی پیاده سازی استانداردهای بین المللی شامل: • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 • سیستم مدیریت ایمنی و سلامت مواد غذایی ISO 22000]] [[Category:HACCP • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 • سیستم مدیریت یکپارچه IMS • سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ISO/TS 16949 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع گاز، نفت و پتروشیمی ISO/TS 29001 • سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025 • سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی ISO 15189 اجرای سیستم های مدیریتی شامل: • پیاده سازی مدل های تعالی سازمانی ( EFQM ) با هدف دریافت جوایز ملی (آموزش ، خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه) • پیاده سازی تکنیک های مهندسی کیفیت مانند: SPC]][[Category:5S و ... • مشاوره و اجرای پروژه های Six Sigma مشاوره و اجرای سیستم های مدیریت انرژی ايزو 17020 مشاوره ايزو 17020 آموزش ايزو 17020 مشاور ايزو 17020 سي دي آموزش

ISO9000   مشاورهISO9000 آموزش

ايزو 9000 مشاوره ايزو 9000 آموزش ISO TS مشاورهISO TS آموزش ايزو تي اس مشاوره ايزو تي اس آموزش

ISO 14000 مشاوره ISO 14000 آموزش

ايزو 14000 مشاوره ايزو 14000 آموزش

OHSAS 18000 مشاوره OHSAS 18000 آموزش

EFQM مشاوره EFQM آموزش برنامه ريزي استراتژيك برنامه ريزي استراتژيك آموزش

نظام پيشنهادات مشاوره نظام پيشنهادات آموزش
مشاوره پنج اس  5S آموزش 5S  مشاوره پنج اس    آموزش پنج اس 5S

آموزش PPAP آموزش

آموزش FMEA  آموزش

آموزش APQP آموزش آموزش SPC آموزش آموزش MSA آموزش آموزش DOE آموزش آموزش SQA آموزش آموزش SQFE آموزش آموزش 6Sigma آموزش]]Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Iso-iso.ir&oldid=64885271"