دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی ایران - Permanent Secretariat of Iran Data Mining Conference

Description

pulled from site's meta description

از شما دعوت می کنیم از پایگاه تخصصی داده کاوی بازدید فرمائید.


This is an automatically generated AboutUs page for IranDataMining.ir. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی ایران]][[Category:داده کاوی]][[Category:هوش مصنوعی]][[Category:سیستم های پشتیبان تصمیم]][[Category:ماشین بردار پشتیبان]][[Category:کشف دانش]][[Category:دانش پنهان]][[Category:خوشه بندی]][[Category:کلاس بندی]][[Category:دسته بندی]][[Category:گروه بندی]][[Category:رنکینگ]][[Category:درجه بندی]][[Category:الویت بندی]][[Category:پیش بینی]][[Category:پپیشگویی]][[Category:آینده پژوهی]][[Category:آینده نگری]][[Category:تخمین]][[Category:برآورد]]

[[Category:قوانین وابستگی]][[Category:تحلیل سبد بازار]][[Category:گروه بندی شباهت]][[Category:پروفایلینگ]][[Category:نمایه سازی]][[Category:مدل توصیفی]][[Category:مدل پیش بینی]][[Category:مدل تشریحی]][[Category:مدل کنترلی]][[Category:داده کاوی در مدیریت شهری]][[Category:داده کاوی در بانکداری]][[Category:داده کاوی در بیمه]][[Category:داده کاوی در صنعت]][[Category:داده کاوی در کیفیت]][[Category:داده کاوی در تعمیرات و نگهداری]][[Category:داده کاوی در پزشکی]][[Category:داده کاوی در بازاریابی]][[Category:مدیریت ارتباط با مشتریان]][[Category:حمل و نقل و ترافیک]][[Category:مدیریت پسماند]][[Category:مکان یابی]][[Category:برنامه ریزی]][[Category:بیوانفورماتیک]][[Category:اطلاعات مکانی]][[Category:اطلاعات فضایی]][[Category:داده کاوی مکان محور]][[Category:داده کاوی زمان محور]][[Category:نرم افزارهای داده کاوی]][[Category:شهرابی]][[Category:جمال شهرابی]][[Category:موسسه پژوهشی داده پردازان گیتا]][[Category:کنفرانس داده کاوی]][[Category:همایش داده کاوی]][[Category:دبیرخانه دائمی داده کاوی]][[Category:کارگاه داده کاوی]][[Category:کتاب داده کاوی]][[Category:سمینار داده کاوی]][[Category:کلاس داده کاوی]][[Category:مقاله داده کاوی]][[Category:نشریه داده کاوی]][[Category:وب کاوی]][[Category:دانش ضمنی]]Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=IranDataMining.ir&oldid=44197461"