InstytutSchillerA.org

Title

Instytut Schillera

Description

Excerpted from the website description:

Instytut Schillera kierowany przez amerykañskiego ekonomistê, Lyndona LaRouche'a, miêdzynarodowy ruch filozoficzno-polityczny dzia³a od 1990r. w Polsce. Na ³amach elektronicznego wydania EIR chcemy umo¿liwiæ polskim czytelnikom dostêp do polskojêzycznych wydawnictw reprezentuj¹cych idee i dzia³alnoœæ L. LaRouche'a oraz wspó³pracuj¹cych z nim instytucji. Zapraszamy!

Languages

polski (Polish)

Additional Information

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=InstytutSchillerA.org&oldid=24691339"