Gdt.gov.vn

Title

gdt.gov.vn/

Description

Excerpted from the website:

Trong một luật thuế, thuế suất là linh hồn của một sắc thuế, thể hiện nhu cầu cần tập trung nguồn tài chính và biểu hiện chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước. Đồng thời, đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của người nộp thuế. Vì vậy, việc xác định thuế suất trong một luật thuế phải quán triệt quan điểm vừa coi trọng lợi ích của quốc gia, vừa chú ý thích đáng đến lợi ích của người nộp thuế,
read more

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Gdt.gov.vn&oldid=28311880"