European Tourism Futures Institute - Centre of Expertise in Toerisme en Vrijetijd van Stenden Hogeschool

Description

pulled from site's meta description

Het European Tourism Futures Institute is een kennisinstituut van Stenden Hogeschool en heeft tot doel een instrumentarium te ontwikkelen voor scenarioplanning en het gebruik ervan te stimuleren en te ondersteunen. Het instituut zorgt voor een ontwikkeling, overdracht en toepassing van kennis binnen de toeristische sector. Daarbij wil het ETFI door middel van scenarioplanning adequate onderbouwingen bieden voor strategische besluiten, voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het (gezamenlijk) uitvoeren van projecten door toeristische en recreatieve bedrijven, brancheorganisaties en (regionale) overheden. ETFI geeft hiermee een stimulans aan de economische ontwikkeling van de toeristische sector. Het instituut heeft wat betreft scenarioplanning ambities op regionaal en internationaal niveau.


This is an automatically generated AboutUs page for Etfi.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Etfi.nl&oldid=41192966"