Дуна

Description

pulled from site's meta description

Дуна Компјутери е водечка македонска IT компанија која што обезбедува компјутерски инженеринг, развој на апликативен и специјализиран софтвер, развој на системи за автоматска идентификација и прибирање на податоци, продажба на компјутерски системи и компоненти, сервисирање и поддршка на сите производи, изнајмување и дистрибуција на конференциски системи и системи за симултан превод.


This is an automatically generated AboutUs page for Duna.com.mk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:дуна]]

[[Category:комјутери]][[Category:Фискални апарати]][[Category:лаптоп]] [[Category:Клуб на новинари]] [[Category:конференциски системи]] [[Category:печатач]] [[Category:скенери]] [[Category:монитори]]Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Duna.com.mk&oldid=60211842"